https://www.ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=nove-izmjene-i-dopune-zakona-o-trgovackim-drustvima&id=152 Ostermann - Nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Nove izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima
Članci
Ove godine je ponovno izmijenjen i dopunjen Zakon o trgovačkim društvima ( „ZTD“). Dio izmjena stupa na snagu 1. lipnja 2022. godine, dok ostatak izmjena stupa na snagu tek 1. kolovoza 2023. godine, a u nastavku ukazujemo na neka važnija nova ili izmijenjena rješenja.

Posljednjim izmjenama ZTD-a iz 2019. godine u zakon je uveden institut osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika, a ovim izmjenama se djelomice mijenjaju, a i dopunjuju predmetne odredbe.

Razlog nove izmjene je, među ostalima, provedba digitalne transformacije postupka osnivanja s ciljem jednostavnijeg te vremenski i troškovno učinkovitijeg započinjanja gospodarske djelatnosti.

Tako se u zakon unose odredbe kojima se definira novi prihvatljivi oblik osnivačkog dokumenta (društvenog ugovora, izjave o osnivanju), koji bi po novim pravilima mogao biti i u elektroničkom obliku.

Nadalje je omogućeno osnivanje podružnice na daljinu, elektroničkim sredstvima komunikacije, a u zakon je dodan i novi članak 397.f koji uređuje postupanje javnih bilježnika prilikom osnivanja društva na daljinu. Sukladno novim izmjenama, više ne bi bilo potrebno fizičko prisustvo osnivača društva već bi javni bilježnik utvrđivao istovjetnost stranaka upotrebnom sredstava elektroničke identifikacije. Komunikacija s članovima društva odnosno njihovim zastupnicima kao i s članovima organa društva odvijala bi se putem elektroničke komunikacije npr. video vezom, a mijenjaju se i obrasci koji su sastavni dio ZTD-a, te će isti prema predloženim izmjenama biti dostupni i na engleskom jeziku.

Novom izmjenom mijenjan je i članak 397. a ZTD-a na način da je brisana odredba prema kojoj se sustavu sudskog registra pristupalo osobno. Na ovaj način je omogućeno i punomoćnicima da pristupe sustavu.

Bitna i vrlo značajna novina je i usklađivanje s odredbama Stečajnog zakona. Tako nakon otvaranja stečajnog postupka jedino stečajni upravitelj može pokrenuti postupak radi utvrđivanja odgovornosti člana društva koji osobno ne odgovara za obveze društva. Nadalje, regulirana je posljedica pripajanja trgovačkih društava za slučaj da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom. Naime, ako je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad pripojenim društvom, a pripajanje još nije provedeno u sudskom registru u kojem je upisano društvo preuzimatelj, tada će se odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka donijeti u odnosu na društvo preuzimatelja. Ako je nad pripojenim društvom pokrenut prethodni stečajni postupak prije nego što je provedeno pripajanje u sudskom registru tada će se takav postupak nastaviti nad društvom preuzimateljem.

Osim navedenih izmjena, jedna od značajnijih je svakako izmjena vezana uz postupak podjele društva kapitala. Naime, prema do sada važećoj odredbi čl. 550.o st. 1. ZTD-a, za sve obveze društva koje se dijeli koje su nastale do upisa podjele u sudski registar, odgovaraju sva društva koja su sudjelovala u podjeli kao solidarni dužnici, ali ograničeno do iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele, a umanjeno za obveze koje su pojedinom društvu dodijeljene. Sukladno novoj izmjeni odredbe članka 550. o st. 1. ZTD-a, ta društva za obveze društva koje se dijeli više ne odgovaraju ograničeno.

Povezane objave i članci