https://www.ostermann.hr/Default.aspx?language=hr&url=pravila-privatnosti&id=146 Ostermann - Pravila privatnosti

Pravila privatnosti

Ostermann Ivančić odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 284, OIB: 07170109408 (u daljnjem tekstu "Ostermann Ivančić OD d.o.o." ili "mi") kao voditelj obrade podataka prikuplja, obrađuje i koristi određene osobne podatke svojih stranaka, kandidata za posao i drugih osoba koje nam se obraćaju vezano uz pružanje pravnih usluga ili drugo, te pri tome osiguravamo da se podaci obrađuju u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti opisuju naše postupke u vezi s prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Podaci koji se obrađuju

Ostermann Ivančić OD d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u sljedećim slučajevima:

1. Poslovna suradnja sa strankama

 

Ostermann Ivančić OD d.o.o. prikuplja osobne podatke stranaka i kontakt osoba naših stranaka i povezanih osoba, radi izvršavanja obveza iz ugovora o zastupanju i pružanju pravnih usluga. Predmetni podaci mogu obuhvaćati ime, prezime, adresu, OIB, podatke o zaposlenju, imovini i druge osobne podatke koje nam stranke same daju na raspolaganje, a koji su nužni kako bismo mogli pružiti željene usluge.

Također, Ostermann Ivančić OD d.o.o. prikuplja osobne podatke o strankama kada je takva obrada nužna radi poštivanja naših pravnih obveza, poput računovodstvenih i poreznih obveza, ili obveza temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Pružanje navedenih osobnih podataka nužno je kako bismo Vam mogli pružiti željenu uslugu.

Ostermann Ivančić OD d.o.o. obrađuje i osobne podatke drugih osoba u vezi s poslovnom suradnjom sa strankama, i to samo ako je to nužno za potrebe legitimnih interesa naših stranaka u vezi s pravnim uslugama koje pružamo (npr. podaci potrebni za vođenje postupka). Takvi osobni podaci odnose se prvenstveno na protustranke, no mogu uključivati i druge osobe poput umješača, zainteresirane osobe, svjedoka, kontakt osoba itd.

Kao odvjetnici obvezni smo čuvati, kao odvjetničku tajnu, u tajnosti sve informacije koje se odnose na stranke i predmet zastupanja, a sve u interesu stranke. Također, svi zaposlenici su obvezni štiti povjerljivost podataka naših stranaka.

2. Obraćanje putem e-maila ili kontakt obrasca

 

Ostermann Ivančić OD d.o.o. prikuplja osobne podatke osoba koje zatraže da im pošaljemo ponudu ili nam se obrate putem e-maila ili kontakt obrasca na našoj web-stranici. Također, prikupljamo podatke osoba koje nam pošalju otvorene molbe za posao ili se jave na natječaj za posao.

U ovom slučaju obrađujemo isključivo osobne podatke koje ste nam u tu svrhu sami pružili.

Ako ste za određenu svrhu obrade osobnih podataka dali privolu, imate je pravo povući u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je privola povučena.

Web stranica Ostermann Ivančić OD d.o.o. je statička te ne koristi kolačiće (cookies) radi prikupljanja podataka.

Primatelji podataka

Kada je to u skladu sa svrhom zbog koje se određeni podaci prikupljaju i obrađuju, Ostermann Ivančić OD d.o.o. može omogućiti pristup Vašim podacima trećim stranama koje nam pružaju podršku u obradi podataka i obavljanju djelatnosti zbog koje su podaci prikupljeni (računovodstvo, IT podrška). U tom slučaju, treće strane posebnim ugovornim odredbama jamče povjerljivost i zaštitu osobnih podataka u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Također, Ostermann Ivančić OD d.o.o. može dopustiti obradu Vaših podataka nadležnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo.

U određenim slučajevima Vaši osobni podaci mogu biti preneseni u treće zemlje (npr. ako naše stranke imaju prebivalište/sjedište u trećim zemljama), uz primjenu svih prikladnih i odgovarajućih mjera radi osiguranja razine zaštite osobnih podataka koja je zajamčena Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Razdoblje pohrane podataka

Ostermann Ivančić OD d.o.o. čuva podatke toliko dugo koliko je razumno potrebno za ostvarivanje svrhe radi koje su osobni podaci prikupljeni ili za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima, nakon čega se prikupljeni podaci brišu.

Podatke o strankama, kontakt osobama, protustrankama i drugim osobama koje su povezane s pojedinim predmetom u vezi kojeg se pružaju pravne usluge čuvamo najmanje 10 godina od pravomoćnog okončanja postupka, sukladno članku 11. st. 2. Zakona o odvjetništvu.

Podaci o kandidatima za posao koji su se javili na natječaj za posao ili koji su poslali otvorenu molbu za posao i koji su evidentirani u bazu kandidata čuvaju se 12 mjeseci od završetka natječaja, odnosno evidentiranja otvorene molbe u bazu kandidata.

Prava ispitanika

U svakom trenutku imate pravo od Ostermann Ivančić OD d.o.o. zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo i ispravak netočno navedenih osobnih podataka. U određenim slučajevima imate pravo na brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade.

Također, imate pravo na prigovor na obradu podataka te pravo prenijeti podatke drugom voditelju obrade kada se obrada vrši na temelju Vaše privole.

Za sve upite o obradi podataka i zaštiti osobnih podataka možete nam se obratiti na e-mail adresu info@ostermann.hr, ili putem telefona na broj +385 1 5599800.

Ako sumnjate na povredu u obradi Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.